• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • จป.ระดับหัวหน้างาน
  Read More
 • จป.ระดับบริหาร
  Read More
 • คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
  Read More
 • ISO 45001 : 2018
  Read More
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  Read More
 • KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  Read More

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

KYT

 

หลักการและเหตุผล

 

อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็ด บ่อยครั่งที่เราพบว่า สาเหตุนั้นมาจากความไม่รู้ ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ขาดความรอบคอบหรือเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุในแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก มาย รวมทั้งสภาพจิตใจของพนักงาน

   ในปัจจุบันมีกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานมากมาย เพื่อป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย จากการทำงาน  และกิจกรรม KYT ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ ที่เตือนให้ระวังภัย หรือหยั่งรู้อันตราย และลดความสูญเสียต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการ และนำ KYT ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และเกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

หัวข้อการฝึกอบรม 
1. ความหมายและความสำคัญของการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
2. ขั้นตอนของกิจกรรมการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
3. วิธีการเขียนรายงาน “ การฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT ) ”
4. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มการฝึกให้ระวังอันตราย ( KYT )
5. สรุป สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้เข้าอบรม พนักงาน , หัวหน้างาน

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • แผน เป้าหมาย การฝึกอบรม ประจำปี 2567 +

  แผนตารางอบรม ประจำปี 2567 เดือน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการ คปอ. จป.ระดับเทคนิค มกราคม วันที่ 25-26 วันที่ 29-30 กุมภาพันธ์ วันที่ 19-20 วันที่ 20-21 วันที่ Read More
 • 1